Apostolat Margaretka

TAKICH BĘDZIEMY MIEĆ KAPŁANÓW, JAKICH SOBIE SAMI WYMODLIMY

APOSTOLAT MARGARETKA – to ruch osób modlących za kapłanów (duchową adopcją kapłana w modlitwie), który został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward.
Podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła.
Do rozwoju tego ruchu przyczynili się franciszkanie z medjugorskiej parafii. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej modlitwy, wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów, pomogło w szybszym rozszerzenie się tej formy modlitwy na cały świat.

LOGO APOSTOLATU

Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny mały biały kwiat, który oznacza poświęcenie, prostotę i jedność. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

CELE APOSTOLATU:

  • modlitwa za wybranego kapłana
  • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
  • współpraca między kapłanami i świeckimi
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

MODLITWA

W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Louise Ward stwierdziła: „Każdy ‘płatek’ może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Ruch nie oferuje specjalnej formuły”. I podobnie: „Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy liść z drzewa jest wyjątkowy; każdy płatek śniegu, kropla wody, ziarnko piasku są wyjątkowe. Więc każdy znajdzie unikalny sposób. Bóg nie tworzy kopii. Różnorodność jest chwałą Ojca”. Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Może to być modlitwa „O Jezu Boski Pasterzu…” , dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę

  • bez kapłanów nie było by Eucharystii,
  • bez kapłanów Jezus nie schodziłby z Nieba do nas grzeszników, żeby nam się ofiarować w Komunii Św.,
  • bez kapłanów nie doświadczylibyśmy cudu Sakramentu Pojednania.

Nie ma złych kapłanów…

Niewątpliwie, potrzeba modlitwy za kapłanów jest wielka. W tym miejscu warto przywołać słowa św. Jana Marii Vianneya: „Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą”.

Wymowne są także słowa o. Jozo Zovko: „Módlcie się za nas kapłanów każdego dnia, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy wam skutecznie głosić Ewangelii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie tego, czym jest Kościół”.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

  • Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
  • Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka. Według Louise Ward jest podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki spadają na ziemię i nie ma już Margaretki. Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić, to bardzo dobrze, jednak czyni to nie na zasadzie obowiązku, lecz dobrowolności.
  • Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania.

ROZWÓJ W POLSCE

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański.
Ze względu na wzrastającą liczbę zaangażowanych osób i chęć wspólnotowej modlitwy za kapłanów, rozpoczęto organizowanie spotkań i pielgrzymek w różnych miejscach w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Wysokie Koło i inne).
Księżą Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Gnieźnie
i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.
W Archidiecezji Katowickiej, dzięki nominacji JE Księdza Biskupa Wiktora Skworca, „Opiekunem Duchowym Wspólnot Modlących się w intencji Kapłanów” jest: ks. Bernard Halemba.

MARGARETKI W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii „rozkwitło” dziewiętnaście Margaretek. Kapłani, którzy obecnie pracują lub pracowali w poprzednich latach, codziennie otoczeni są szczerą modlitwą otwartego serca. Modlitwa za kapłanów jest wielkim darem i łaską, o którą trzeba się modlić. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to aby w każdym dniu kapłan miał potrzebną mu duchową ochronę, aby był objęty modlitwą.
Do Apostolatu Margaretki przystąpić może każdy.
Osoby, które pragną przystąpić do Apostolatu Margaretki proszone są o kontakt:

Marzena Matyjaszczyk 606 499 255, marzenamaty@gmail.com

„MARGARETKI” MAJĄ ZŁOTE SERCA. CHCIEJ I TY NIĄ ZOSTAĆ! ZAPRASZAMY!