Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. św. Anny w Lędzinach

Na podstawie art. 2 i art. 45 ust awy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 poz. 284), stanowi się, co następuje:
§ 1 Przepisy ogólne.
 1. Cmentarz rzymsko-katolicki w Lędzinach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wole pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swa misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolita Polską.
 2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Lędzinach, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii oraz zewnętrzna firma prowadząca własną działalność gospodarczą – zwaną w dalszej części regulaminu, jako – Grabarz.

  Do zadań Zarządcy Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii należy:

  1. prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie Księgi zmarłych,
  2. przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem (po konsultacji z grabarzem),
  3. przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
  Do zadań Grabarza należy:

  1. prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prowadzenie Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,
  2. obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
  3. utrzymywanie porządku na cmentarzu,
  4. konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, kaplicy cmentarnej oraz pomieszczeń gospodarczych.
 4. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.
 5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków, pomników i grobowców uważa się dysponentów grobów.
 6. Wobec osób niestosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.
 7. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury.
 8. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i
  stanowią
  posługę duszpasterską.
 9. Usługi pogrzebowe wykonuje Grabarz oraz zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego.
§ 2 Postanowienia porządkowe.
 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
 2. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 3. Dysponent grobu, aby zabezpieczyć nagrobek, pomnik lub grobowiec przed wspominanymi w punkcie 2 paragrafu 2 szkodami, ma możliwość samodzielnie je ubezpieczyć.
 4. Zarządca cmentarza Parafii nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom przebywającym na cmentarzu powstałe na skutek katastrofy budowalnej pomnika.
 5. Na terenie cmentarza zakazuje się:

  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.
  • wprowadzania zwierząt.
  • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  • niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
  • wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza.
  • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam.
  • zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii.
  • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,
  • handlowania i zarobkowania bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,
  • usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,
  • zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,
  • chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,
  • samowolnego wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich, bez uprzedniej zgody Zarządcy Cmentarza Parafii i Grabarza.
 6. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.
 7. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 8. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 9. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 10. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 11. Wielkość (rozmiar) nagrobków, pomników i grobowców musi być skonsultowany z Zarządcą Cmentarza Parafii i Grabarzem.
 12. Zarządca Cmentarza Parafii załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza oraz pobiera opłaty w ramach funkcjonowania kancelarii parafialnej.
 13. Zarządca cmentarza Parafii zastrzega sobie prawo do kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
 14. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza Parafii i Grabarzowi.
§ 3 Rodzaje miejsc pochówku.
 1. Na Cmentarzu mogą być następujące miejsca pochówku:
  1. grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami i zasypuje wydobytą z tego dołu ziemią.
  2. grób murowany (grobowiec) stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę z ciałem osoby zmarłej, szczątki osób ekshumowanych z innych miejsc pochówku lub urnę z prochami, nad którymi wykonane jest sklepienie.
 2. Istnieje możliwość chowania ciał zmarłych w grobach wielopoziomowych (groby głębinowe) przy przepisów prawa.
§ 4. Prawo pochowania i dysponent grobu.
 1. Zgodnie z art.10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  • pozostały małżonek/małżonka,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do l stopnia,
  • osoby wskazane przez zmarłego jako jego prawni spadkobiercy.
 2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem jest jedyną osobą, która może rościć sobie prawa do grobu, chyba, że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
 3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez Zarządcę Cmentarza Parafii lub w/w oświadczenie dysponenta.
 4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba, że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
 5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy Cmentarza Parafii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
§ 5. Pochówek w istniejących grobach.
 1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.
 2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca Cmentarza Parafii ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
 3. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca Cmentarza Parafii nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.
§ 6. Opłaty.
 1. Na cmentarzu obowiązują opłaty. Zarządca Cmentarza Parafii pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.
 2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:

  1. pokładnego (u Zarządcy Cmentarza Parafii)
  2. prolongaty (ponowienia) (u Zarządcy Cmentarza Parafii)
  3. stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika (u Zarządcy Cmentarza Parafii)
  4. przygotowania grobu do pochówku zmarłego (u Grabarza)
 3. Pokładne zaś jest pobierane przy każdym pochówku.
 4. W przypadku pochówku szczątków osób ekshumowanych z innego cmentarza stosuje się te same opłaty, co w przypadku innych pochówków.
 5. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.
§ 7. Pokładne.
Pokładne to opłata uiszczana w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym i grobie murowanym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy Cmentarza Parafii.
§ 8. Prolongata (ponowienie).
 1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu.
 2. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Istnieje możliwość ponawiania prolongat po upływie poprzedniego okresu.
§ 9. Likwidacja grobu.
 1. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
 2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w §§ 7-8 mniejszego Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
 4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.
 5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
§ 10. Stawianie nowych i wymiana starych pomników.
 1. wszystkie prace, związane ze stawianiem nowych pomników lub wymianą starych, wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarza Parafii przed ich rozpoczęciem. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.
 2. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
§ 11. Ekshumacja
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:

  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  2. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę cmentarza Parafii na minimum trzy dni przed ustalonym terminem.
§ 12. Przeniesienie grobu
 1. Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i pochowania ich na tutejszym cmentarzu w nowym grobie lub grobowcu bądź już w istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.
 2. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.
§ 13. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem jego ogłoszenia, tj. od 30 października 2022 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.
Zarządca Cmentarza Parafii św. Anny w Lędzinach